បាល់ទាត់​ហ្វូ​ត​សាល​ក្នុង​ព្រឹ​ត្តការ​ណ៏​ជួប​ប្រា​ស្រាយ​មិត្តភាព​ព្រំដែនកម្ពុជា-វៀតណាម នៅ​ក្រុង​(​ជ័រ​ដុក​) ខេត្ត​អាន​យ៉ាង – CEN