ទប់ស្កាត់ការលួចបន្លំការនាំចេញ នាំចូល​វត្ថុ​បុរាណ​ដោយ​ខុសច្បាប់​ – CEN