រដ្ឋាភិ​បាល សម្រេចឱ្យបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិ បុ​គ្គ​លដែលប្រព្រឹត្តបទ​ល្មើ​សព្រៃ​ឈើ​ – CEN