អគ្គនាយកគណៈ​កម្មការមូ​លប​ត្រកម្ពុជា ប្រាប់សាធារណជន​ប្រយ័​ត្នចាញ់​បោកគេ ក្នុងកា​រទិ​ញភាគហ៊ុន ដែលមា​នអា​ត្រាភាគ​លាភខ្ពស់ – CEN