តៃកុង​ជំនា​ញបើក​ឡាន​ហោះបុក​គងលើ​ទ្រូង​ផ្លូវ ដូចក្នុ​ងរឿង – CEN