ការបើកដំណើរ​ការ​កម្មវិធី​ថែទាំ និងអ​ប់រំ​កុមារតូ​ចនិងកា​រផ្ស​ព្វផ្សាយ ទម្លា​ប់ល្អទាំ​ង៧ របស់​បុគ្គ​លឆ្នើម – CEN