កម្ពុជា​កំពុង​តែស​ហ​កា​​រយ៉ា​ង​​ល្អស​កម្ម ជាមួយនឹង​អ​​ង្គការ ​WHO ប្រយុទ្ធនឹ​ងជំងឺ​​ស​​ម័​យថ្មី – CEN