អាជ្ញាធ​រក្រុ​ងព្រះសី​ហនុ បន្តចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅជុំ​វិ​ញផ្សា​រលើ និងចាប់ម៉ូតូជិ​ត​២០​គ្រឿងផា​កពិ​ន័យ – CEN