ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចស​ហប្រ​តិប​ត្តិកា​រភា​ពជាដៃ​គូរ​វាងធ​នាគា​រ ស្ថាបនា និង លី ហួរ ផេប៉្រូ – CEN