កម្មករ​សំ​ណង់ម្នាក់​ធ្លាក់ពីលើ​​អគារ​​កំពុង​​សា​ងសង់​​នៅក្រុ​ងព្រះសី​ហនុ – CEN