លោក ថេ​ង សាវឿន មិនមែនជា​អ្នកតំណាង​ឱ្យសហគមន៍​កសិកម្ម​ក្នុងប្រទេស​កម្ពុជា​ទេ ហើយ​សហគមន៍​អឺរ៉ុប ចាប់ផ្តើម​អនុវត្ត​យកពន្ធ​អង្ករ​ពី​កម្ពុជា ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​១៨ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៩ – CEN