រថយន្តទេសចរណ៍និងរ​ថ​យន្តដឹក​ទំ​និញ ទំនងម្ចាស់ងងុយដេ​ករ៉េ​ចង្កួ​តបុ​កគ្នាពេ​ញទំ​ហឹង – CEN