ការកសាង​ឡ​សម្ងួត និងឃ្លាំងរក្សាទុកស្រូ​វ​អង្ក​រ នឹងបង្កភាពងាយស្រួលស​ម្រាប់​ក្រុ​មហ៊ុន​នាំចេ​ញ​ស្រូ​វអង្ករ ធ្វើការប្រមូល​ទិ​ញស្រូវ​ពីក​សិករ​កាន់តែ​ច្រើន – CEN