មន្ត្រីនគរបាល​ត្រូវខិតខំ​ធ្វេី​ឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​សប្បាយចិត្ត កាត់បន្ថយ​ឲ្យ​បានជា​អតិប្បរមា ករណី​លួច ឆក់ ប្លន់ គាស់​ផ្ទះ និង​ក្មេង​ទំនេី​ង – CEN