ក្រសួង​ការងារ ហាមឃាត់​ចំពោះ​ជនបរទេស​ប្រកបមុខរបរ និង​ការងារ ១០ ប្រភេទ – CEN