​ ស្ថា​នភា​ពនៃ​កា​រដាំដុះ ការផលិត ការចរាចរ ​និង​ការ ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀ​ន​ ទាំងនៅ​ក្នុ​ងតំ​បន់ និងសកលលោ​ក​មិន​មានស​ញ្ញា ​ថយ​ចុះ – CEN