អាជ្ញាធរខេត្តស្វាយរៀង ក្រសួងសាធារណការ និងADB ពិភាក្សាការងា​ររៀ​បចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុង​ការអ​ភិវ​ឌ្ឍ​ក្រុង​បាវិត – CEN