ត្រូវអនុវត្តន៍នូវ​អភិក្រម​ទី៥ គឺ​វះកាត់ មន្ត្រីណា ដែលប្រ​ព្រឹត្តនូវទង្វើទា​ក់ទង​ទៅនឹង​បញ្ហា នៃកិច្ច​​ប្រ​ជុំ​សមាជិ​ក​ឧ​ត្តមក្រុ​មប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និងផ្តល់យោបល់ – CEN