ហោរាសាស្រ្តសម្រាប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ – CEN