រហាត់ទឹក​ដែលមាន​ប្រវត្តិ​តាំងពី​ទសវត្ស​ទី​៦០ នឹងធ្វើ​ការជួសជុល​ឡើងវិញ​ឆាប់ៗ​នេះ – CEN