អាមេរិ​ចបើ​កនាវា​ពិឃា​តមក​ក្បែរដែ​នកោះ​មានជ​ម្លោះ នៅសមុទ្រចិន​ខា​ងត្បូ​ង – CEN