បន្តព​​ង្រឹង​​លទ្ធិ​​ប្រជា​ធិ​បតេ​យ្យ នីតិរដ្ឋ និង​លំហនយោ​​បាយ​ ជាដៃគូរវាងរាជរដ្ឋាភិបាល និងអង្គ​ការស​ង្គម​ស៊ីវិល​ – CEN