វិធានការដោះស្រាយបញ្ហាហេ​ដ្ឋា​រច​នាសម្ព័ន្ធ​ ក្នុង​​ខេត្តព្រះ​​សី​ហនុ តាម​​គោល​​ការ​ណ៍ * យក​ស្លឹកត្នោ​ត​ខ្ច​ប់ស្ក​រ​​ត្នោត​* – CEN