គណៈរដ្ឋមន្រ្តីអនុម័ត សេច​ក្តីព្រា​ងច្បាប់​ស្តីពី “សំណ​ង់” ខណៈពេលជាងមួយ​ទ​សវត្សរ៍ចុងក្រោយ ទុ​នវិ​និយោ​គ​ក្នុ​ងវិ​ស័​យ​សំ​ណង់បន្ត​រីក​ចម្រើន​ជាលំដា​ប់ – CEN