អាជ្ញាធរខេត្ត​តាកែវ ស្នើភាគីខេត្តអានយ៉ាង ជួយទិ​ញស្វា​យពីខេ​ត្ត​តាកែវ ដើម្បីជួយបង្កើនជីវភា​ព​រប​ស់កសិ​ករក​ម្ពុជា – CEN