ជិះម៉ូ​តូ​បត់ឆ្វេ​ងមិ​នប្រ​យត្ន័ត្រូ​វរ​ថ​យ​ន្តបុ​កស្លាប់ – CEN