វិធានកា​រប្រ​ឆាំងនឹ​ងកា​រជួញ​ដូរ​សត្វព្រៃ​ខុស​ច្បាប់ , ​ម្ចាស់​អាជី​វកម្មដ្ឋាន លក់​វត្ថុអ​នុស្សា​វរីយ៍ ដែលស​ង្ស័យថា​អាច​មានកា​រល​ក់ដូ​រគ្រឿង​ចម្លា​ក់ ធ្វើពីភ្លុ​កដំ​រី និង​កុយរ​មាស អាចមានទោសទណ្ឌ – CEN