ត្រូវ​ឆ្នោត​៥​លាន​ដុល្លារ ព្រោះ​អ្នក​លក់​ឲ្យ​ច្រឡំ​ប្រភេទ​ឆ្នោត​ – CEN