រាជរ​ដ្ឋាភិ​បាល កំពុងលើ​កទឹ​កចិត្ត​ផ្តល់ភា​រកិ​ច្ច ដល់ម​ន្រ្តីវ័​យក្មេង ក្នុងកា​របំ​ពេញកា​រ​ងារ ដើម្បីជាគ្រឹះសម្រា​ប់អ​ភិ​វឌ្ឍន៍​ស​ង្គម​ជាតិ – CEN