ពិ​ព័រ​ណ៍សា​ក​វ​ប្ប​​កម្មអ​​ន្តរជា​​តិ បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិកា​រ​លើវិ​ស័យពាណិ​ជ្ជក​ម្ម និងវិនិយោគ – CEN