ចាប់ពី​​ថ្ងៃ​​ទី​​៣​​ដល់​៩​កញ្ញា​នេះ កម្ពុជា​បន្ត​​មា​ន​ព្យុះ និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់ – CEN