បញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ រៀ​ប​ចំ​​គម្រោង​​ស​ម្លាប់​ប្តី ទៅតុ​លា​​ការ – CEN