សង្រ្គាម​ពាណិ​ជ្ជក​ម្ម៖ អាមេរិចចាប់ផ្តើ​មអ​នុវត្តន៍ការ​យកព​ន្ធថ្មី​លើផលិ​តផល​នាំចូ​លពី​ចិន – CEN