សិស្ស និង​និស្សិ​តហុ​ងកុ​ងរាប់​ម៉ឺននាក់​ធ្វើពហិ​ការថ្ងៃ​ចូល​រៀនលើ​កដំ​បូង ដើម្បីសម្តែង​ការ​តវ៉ា – CEN