ស្រា Vodka ថ្លៃ​បំផុត​ពិភពលោក ត្រូវបាន​គេ​លួច​បាត់​ – CEN