កងទ័ព​ត្រូវ​ទប់ស្កាត់​ឲ្យ​បាន​រាល់​បច្ចាមិត្ត​ទាំង​ខាងក្នុង និង ខាងក្រៅ – CEN