វិច​ត្រករ ម្នាក់​បាន​ប្រមូល​យក​កាបូប Louis Vuitton ចាស់ៗ របស់​គាត់​មក​ច្នៃ​ធ្វើ​ជា​មួក​កំបាំង​មុខ​របស់​តួអង្គ ក្នុង​រឿង “Star Wars” – CEN