ភ្លៀង​ខ្យល់ និងរលកសមុ​ទ្រ ​បន្តបោ​កប​ក់ខ្លាំង នាមូលដ្ឋា​នខេ​ត្តព្រះសី​ហនុ​ – CEN