ក្រសួងមហាផ្ទៃ សម្រេច​បង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន ដើម្បី​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុងការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​គ្រឿងញៀន​ – CEN