ត្រូវ​ឆ្លើយថា​ទេ​ចំពោះ​គ្រឿងញៀន ៧​នាក់ ​ត្រូវ​បញ្ជូនទៅ​តុលាការ​ – CEN