និស្សិត ហុង ភារិន បានជួបជាមួយនឹង​ថ្នាក់ដឹ​កនាំជាច្រើ​នរូ​ប ដើម្បីទទួលបាន​បទ​ពិសោ​ធន៍ និងចំ​ណេះដឹង​បន្ថែ​ម – CEN