អ៊ីរ៉ង​ប្រកាស​អភិ​វឌ្ឍ​ន៍ម៉ាស៊ី​នបំបែ​ក​ធាតុ ដើម្បីបង្កើតការផលិតជា​តុអ៊ុ​យរ៉ា​ញូម​​សម្រាប់​អាវុធ​នុយក្លេ​អ៊ែរ – CEN