រដ្ឋបាលរាជធានី ចាប់ផ្តើ​មលើក​គម្រោង​បង្កើត​ផ្លូវថ្មើ​រជើងថ្មី ដើម្បីបម្រើដល់វិស័យទេសច​រ​ណ៍ – CEN