បង្ក្រាប និងទប់ស្កាត់ ប​ទល្មើសដា​ក់ម​​ងហោះ ចាប់សត្វស្លាប គ្រប់ប្រភេទ – CEN