ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រាក់ខែ​គ្រូបង្រៀន នឹង​កើន​ឡើងដល់​ជាង ១​លាន​រៀល​ – CEN