ពិនិត្យ និង​ពិភាក្សា​អំពី “​ការធ្វើ​អាទិ​ភាវូបនីយកម្ម ក្នុងការ​ជួសជុល និងសាងសង់​ផ្លូវថ្នល់​ក្នុង​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ​ – CEN