ជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ហូរ​ច្រោះ​ផ្លូវ​បេតុង​ឡើង​ភ្នំ​អានសេះ ដែល​ធ្វើឱ្យមាន​ការស្រុត​បាក់​ – CEN