ថ្ងៃនេះ​ថ្ងៃស្អែក​កុំ​ឲ្យ​មាន​គ្រឿងញៀន​ឲ្យ​សោះ​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​របស់​យើង​ – CEN