កម្ពុជា​ត្រៀមខ្លួន​រួចរាល់ ដើម្បី​អនុវត្ត​កិច្ច​សម្រួល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្លងកាត់​ព្រំដែន​ដោយ​មិនបាច់​ប្រើ​ក្រដាស​ស្នាម​ – CEN