អ្នក​ថតរូប​អាជីប លោក Daniel Biber នៅ Hilzingen, Germany ជា​អ្នកប្រម៉ាញ់​រូបថត​ធម្មជាតិ គាត់​បាន​ទៅ​ថតរូប​ហ្វូង​ចាប ដែល​វា​ចេញ​មក​ហោះហើរ​រាល់​ល្ងាច មុន​ពេល​ថ្ងៃ​រៀប​លិច – CEN